Mijn bestelling

Items: 0
Prijs: €0,00

Algemene voorwaarden webshop


Algemene voorwaarden Aboriginal Art Gallery Rotterdam webshop

Artikel 1 - Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1 Op al onze leveringen en diensten zijn deze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
1.2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.5 Aboriginal Art Gallery Rotterdam is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden via de website bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

Artikel 2 - Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van Aboriginal Art Gallery Rotterdam zijn vrijblijvend. Aboriginal Art Gallery Rotterdam behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Aboriginal Art Gallery Rotterdam. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Aboriginal Art Gallery Rotterdam dit zonder opgave van redenen mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3 - Prijzen en betalingen
3.1 Alle op de website/webshop genoemde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen.
3.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Bij vooruitbetaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Aboriginal Art Gallery Rotterdam.
3.3 Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Aboriginal Art Gallery Rotterdam gerechtigd de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4 - Levering
4.1 U ontvangt per e-mail een bevestiging van verzending.
4.2. Aboriginal Art Gallery Rotterdam verzendt de bestellingen binnen Nederland via UPS of Post NL, deze bezorgt binnen Nederland in de regel binnen 2 werkdagen.
4.3 Aboriginal Art Gallery Rotterdam verzendt de bestellingen buiten Nederland via UPS, deze bezorgt in de regel binnen 5 werkdagen.
4.3 Aboriginal Art Gallery Rotterdam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van de aangegeven levertijden.
4.4 Aboriginal Art Gallery Rotterdam is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies door de transporteur.

Artikel 5 - Retourneren
5.1 Aboriginal Art Gallery Rotterdam spant zich in om de bestelling goed af te leveren. Mocht u desondanks niet tevreden zijn over de bestelde producten dan kunt u de artikelen retourneren.
5.2 Indien u gebruik wilt maken van de retourregeling, dan moet u binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling een e-mail sturen aan info@aboriginal-artgallery.com, waarin u melding maakt van de retourzending. Aboriginal Art Gallery Rotterdam neemt dan contact met u op voor het rekeningnummer waarop het aankoopbedrag kan worden teruggestort. De terugstorting geschied na ontvangst betreffende artikel(en).
5.3 De artikelen dienen in originele staat aan ons te worden geretourneerd inclusief bijbehorende originele verpakking.
5.4 U dient de artikelen op eigen kosten te retourneren.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid
6.1 De inhoud van de site www.aboriginal-artgallery.com/index.php?page=webshop is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Aboriginal Art Gallery Rotterdam kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.
6.2 Aboriginal Art Gallery Rotterdam is voor typefouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs wordt weergegeven niet verantwoordelijk.
6.3 Aboriginal Art Gallery Rotterdam is niet verantwoordelijk voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 7 - Overmacht
7.1 In geval van overmacht heeft Aboriginal Art Gallery Rotterdam het recht de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit zal gebeuren door dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Aboriginal Art Gallery Rotterdam gehouden is tot enige schadevergoeding.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Aboriginal Art Gallery Rotterdam kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8 - Privacystatement
8.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Aboriginal Art Gallery Rotterdam gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

 

Lees meer

Ontwerp en realisatie: Digivisie – Rotterdam